Нормативна уредба 2018-04-11T08:17:31+00:00

Нормативни документи

Годишен план 2017 – 2018

План БДП

План за квалификационна дейност

План за контролна дейност

План за провеждане на педадогически съвети

Правила за квалификация на персонала

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за осигуряване на безопасни условия

План за устройството и дейността

Програмна система

Пропускателен режим

Стратегия за превенция на агресивното поведение

Статегия за развитие